Дигитална фабрика

Дигиталната фабрика е цялостна концепция, осигуряваща методи, модели и инструменти, които подпомагат предприятията в оптимизирането на техните организационни структури, за да са в състояние да се справят с очаквани или неочаквани промени в бизнес процесите и пазарите.

3D лазерното скениране и 3D CAD моделирането на базата на 3D скенове са ключови инструменти за реализирането на идеята за дигитална фабрика: всестранно планиране, изпълнение, контрол и непрекъснато подобряване на всички основни фабрични процеси и оползотворяване на ресурсите във връзка с крайния продукт, т.е. автомобили, самолети, кораби и т.н.

Внедряването на дигиталната фабрика изисква няколко основни дейности:

  • Eкзекутивен анализ
  • Сравнение между моментното и желаното състояние;
  • Откриване на проблеми, симулация и оптимизация на материалната база и работните процеси;
  • Обектно-ориентирано 3D CAD моделиране.