Археология и опазване на културното наследство

Като част от дейностите по постоянната поддръжка на паметниците на културата, Аикюволушон България ЕООД прилага технологията 3D лазерно скениране за бързо и прецизно документиране на културното наследство. Генерираните 3D облаци от точки могат да бъдат използвани за целите на визуализация, екзекутивен анализ, отстраняване на повреди, фасилити мениджмънт, 3D CAD моделиране на виртуални реконструкции, планиране на възстановителните работи и т.н.

С помощта на технологията 3D лазерно скениране, проучването и разкопките на реликви, артефакти, паметници и сгради може да се извършва бързо и точно. При археологически разкопки всеки слой се скенира по време на работния процес, като всяка стъпка от процеса се документира във виртуална среда.

Данните от скенирането на запазени и почистени археологически обекти могат да бъдат използвани за създаване на прецизна планова документация и 3D CAD модели, които да послужат за основа на възстановителни и реставрационни работи.

Високо прецизните 3D скенове на материалната реалност намират приложение и като текстури за симулации във виртуална реалност, например при създаването на филми и компютърни игри.

3D лазерните скенове на паметници на културата и артефакти могат да бъдат използвани в многобройни области и дейности, включително архивиране, документиране, мониторинг, визуализиране, демонстрация, образование, консервация, реставрация, идентификация и интерпретация.